De Het bijbelse huwelijk-quiz

Iedereen heeft het maar over hét bijbelse huwelijk, maar wat weet jij eigenlijk van dit bijbelse huwelijk? Doe de quiz en laat je bijbelkennis aan iedereen zien!

 

 

#1. Waarom gaat het mis in Salomo's huwelijk, en werd God boos op hem?

Salomo had 1000 (bij)vrouwen, niet hun aantal was het probleem, maar dat zij hun eigen afgoden meenamen. Die afgoden lieten Salomo ‘afwijken’ van God vandaan, daarom werd God boos.

1 Koningen 11:3-4,9-10: “Hij had zevenhonderd vrouwen – vorstinnen – en driehonderd bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Het was in de tijd van Salomo’s ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de HEERE, zijn God (..) Daarom werd de HEERE toornig op Salomo, omdat zijn hart van de HEERE, de God van Israël, Die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. Hij had hem aangaande deze zaak geboden dat hij niet achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat de HEERE geboden had.”

Reacties

#2. Welke profetische reactie geeft Juda als hij erachter komt dat zijn schoondochter Tamar hem heeft verleid?

Nadat Tamar’s 1ste man, Er, is gestorven geeft haar schoonvader Juda haar aan zijn 2e zoon, Onan. Maar Onan weigert een kind bij haar te verwekken namens zijn broer, zoals dat gebruikelijk is, en daarom doodt God hem. Dan weigert Juda (de zoon van David) om Sela ook aan Tamar te geven. Daarop verkleedt Tamar zich als een tempelprostituee en verleidt Juda als hij dronken terugkomt van een feest. Als zij zwanger blijkt te zijn van hem erkent Juda dat Tamar recht had op nageslacht van hem.

Genesis 38: 24 Het gebeurde ongeveer drie maanden later dat men Juda vertelde: Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven en zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei Juda: Breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden! 25 Terwijl zij de stad uit gebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen: Van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei: Kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. 26 En Juda herkende ze en zei: Zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar.

Reacties

#3. Hoe wordt het huwelijk tussen Izak en Rebekka voltrokken?

Abrahams knecht had Rebekka opgehaald van ver, als zij elkaar voor het eerst zien gaan zij de tent van Izaks moeder Sara in (die dan al gestorven is), en hebben seks. Dat bevestigt hun huwelijk.

Genesis 24: 63 Izak ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op, en zag, en zie, er kwamen kamelen aan. 64 Ook Rebekka sloeg haar ogen op en zag Izak; zij liet zich snel van de kameel glijden. 65 Zij zei tegen de dienaar: Wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde: Dat is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich. 66 De dienaar vertelde Izak al de dingen die hij gedaan had. 67 Toen bracht Izak haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebekka en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief.

Reacties

#4. Wie heeft aan David de vrouwen van Saul gegeven?

Als David Uria heeft laten vermoorden nadat hij vreemdgegaan was met zijn vrouw komt de profeet Nathan, die hem namens God veroordeelt. God zegt dat Hij David zoveel vrouwen had gegeven, en nog wel meer had willen geven, maar David moest zo nodig die ene vrouw hebben die niet van hem was.

2 Samuël 12: 7 Toen zei Nathan tegen David: U bent die man! Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Ík heb u tot koning gezalfd over Israël en Ík heb u uit Sauls hand gered. 8 Ik heb u het huis van uw heer gegeven, en bovendien de vrouwen van uw heer in uw schoot. Ja, Ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou Ik u nog wel meer gegeven hebben.

Reacties

#5. Welke relaties zijn volgens Leviticus 18 een gruwel?

Abraham en Sara zijn halfbroer en halfzus van elkaar, dat wordt verboden in Leviticus 18:9, Jakob was al getrouwd met Lea, Rachel was de zus van Lea, in Leviticus 18:18 wordt het verboden om met de zus van je vrouw seks te hebben. Tamar was de schoondochter van Juda, in Leviticus 18:15 wordt het verboden om seks te hebben met je schoondochter. Alle verboden in Leviticus 18 worden een gruwel genoemd in vers 27.

Reacties

#6. Wat voor huwelijk heeft God zelf volgens Ezechiël, en wat is het probleem?

God spreekt tegen Ezechiël over zijn twee vrouwen, Juda en Samaria. Zij zijn Hem ontrouw en hebben gehoereerd.

Ezechiël 23:1-4,11: 1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2 Mensenkind, er waren twee vrouwen, dochters van één moeder. 3 Zij bedreven hoererij in Egypte; in hun jeugd bedreven zij al hoererij. (..) 4 Hun namen waren Ohola, de oudste, en Oholiba, haar zuster. Zij werden Mij tot vrouw en zij baarden zonen en dochters. Dit waren hun namen: Samaria is Ohola en Jeruzalem Oholiba. 5 Ohola bedreef hoererij, hoewel zij Mij toebehoorde (..) 11 Hoewel haar zuster Oholiba dit zag, gedroeg zij zich in haar hartstocht nog verderfelijker dan zij en overtrof zij met haar hoererijen de hoererijen van haar zuster.

Reacties

#7. Koning Joas deed wat juist was in de ogen van de HEERE onder begeleiding van priester Jojada, die hem...

2 Kronieken 24: 2 Joas deed wat juist was in de ogen van de HEERE, al de dagen van de priester Jojada. 3 Jojada nam twee vrouwen voor hem, en hij verwekte zonen en dochters.

Reacties

#8. Hoeveel huwelijken in Jezus' stamboom van Abraham tot Salomo, waren monogaam?

Monogaam: Izak, Boaz en Isaï
Polygaam: Abraham, Jakob, Juda, Hezron, David, Salomo
Onbekend: Perez, Aram, Aminadab, Naheson, Salmon, Obed

Reacties

#9. Wat weten we van Jakobs huwelijk waar de 12 stammen van Israël uit voortkwamen?

Jakob wordt zeker bedrogen door zijn oom Laban, die hem met Lea laat trouwen in plaats van met Rachel. Maar daarna trouwt Jakob met zijn volle verstand alsnog met Rachel. Rachel wordt ontzettend jaloers op Lea die Jakob 4 zonen geeft, terwijl zij onvruchtbaar lijkt te zijn. Daarom laat Rachel Jakob trouwen met haar slavin Bilha, zodat zij namens haar zonen aan Jakob kan geven. Lea slaat terug door Jakob ook met haar slavind Zilpa te laten trouwen. Uiteindelijk krijgt ook Rachel nog 2 zonen. Lea en Rachel verhandelen onder elkaar ook de nachten dat ze met Jakob naar bed mogen gaan.

Jakob trouwt met Lea (Genesis 29:21-23) en Rachel (Genesis 29:28), en nam als bijvrouwen Bilha, de slavin van Rachel (Gen 30:4), en Zilpa, de slavin van Lea (Gen 30:9). Met allevier deze vrouwen kreeg hij zoons en met Lea een dochter, Dina.

Reacties

#10. Waar staat in de Bijbel dat het huwelijk alleen voor één man en één vrouw is?

Nergens in de Bijbel staat dat het huwelijk alleen voorbehouden is aan één man met één vrouw. Meerdere polygame huwelijken worden door God gegeven en goedgekeurd. De teksten in Genesis 2 en Mattheus 19, waar over man en vrouw gesproken wordt, stellen zo’n huwelijk niet als exclusieve norm. Het belang dat Jezus aan dit huwelijk geeft is vooral dat zij elkaar trouw zijn: “Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.” (Mattheus 19:6)

Reacties
Indienen

Resultaten

Gefeliciteerd, je bent goed op de hoogte van de manier waarop het huwelijk voorkomt in de Bijbel. Er is geen sprake van ‘het bijbelse huwelijk’, keer op keer worden plaatselijke gebruiken overgenomen. Als je breder zou kijken, verder dan deze quiz, dan zie je dat de bijbelschrijvers vooral het belang van trouw zijn aan elkaar in het huwelijk onderstrepen. Op die manier laten onze huwelijken iets van Gods trouw zien!

Hier vind je meer informatie over hoe de Bijbel zich verhoudt tot de cultuur van toen, en waarom God vreemde culturele gewoonten gebruikt voor Zijn heilsplan!

Reacties

Helaas, er valt nog wel wat te verbeteren aan jouw kennis over de manier waarop het huwelijk voorkomt in de Bijbel. Er is geen sprake van ‘het bijbelse huwelijk’, keer op keer worden plaatselijke gebruiken overgenomen. Als je breder zou kijken, verder dan deze quiz, dan zie je dat de bijbelschrijvers vooral het belang van trouw zijn aan elkaar in het huwelijk onderstrepen. Op die manier laten onze huwelijken iets van Gods trouw zien!

Hier vind je meer informatie over hoe de Bijbel zich verhoudt tot de cultuur van toen, en waarom God vreemde culturele gewoonten gebruikt voor Zijn heilsplan!

Reacties
Reacties